دستورالعمل جدید و راهنمای تهیه گزارش کار اموزی

دانلود

برنامه سازی شی گرا

دانلود جزوه برنامه سازی شی گرا

جزوه پایگاه داده

تاریخ انتخاب واحد با تاخیر ۹۴/۶/۲۰

ایمیل اساتید گروه کامپیوتر

فهرست دانشجویانی که موضوع پروژه آنها تعیین نشده است.

سربرگ امتحانات

دانلود سربرگ

دستورالعمل تهیه گزارش کارآموزی

مراحل دوره کارآموزی جهت دانشجویانی که این دوره را در دانشگاه می گذرانند به شرح ذیل می باشد.

فهرست موضوعات

فهرست موضوعات درس پروژه پایانی